top of page

บริการสำรวจพื้นที่ ให้คำปรึกษา โดยสถาปนิกมืออาชีพ

✔️ วัดพื้นที่หน้างาน

✔️ ให้คำปรึกษาการจัดพื้นที่เบื้องต้น

✔️ แนะนำกระบวนการทำงานที่คุ้มค่า และเหมาะสม

✔️ ประเมินระยะเวลาการทำงาน

✔️ ประเมินงบประมาณค่าตกแต่งเบื้องต้น

SURVEY CONSULT SERVICE

Servey consult

ขั้นตอนการทำงาน

ไอคอนสำรวจพื้นที่

สำรวจพื้นที่

สำรวจพื้นที่รับข้อมูลความต้องการ
ตกแต่งจากลูกค้า ลูกค้าแจ้งรายละเอียดพื้นที่ที่ต้องการตกแต่งและพื้นที่สำหรับใช้ ให้บริการต่าง ๆ ของคลินิก

ไอคอนให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา

ประเมินข้อมูลรายละเอียด พื้นที่ความ

ต้องการใช้พื้นที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ใช้ ในการตกแต่ง พร้อมให้คำปรึกษาตอบคำถามจากลูกค้า

ไอคอนวัดพื้นที่

วัดพื้นที่

ทีมงานวัดพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลพื้นที่

มาประเมินราคาค่าออกแบบให้กับลูกค้า

ไอคอนใบเสนอราคา

ส่งใบเสนอราคาออกแบบ

เมื่อได้ข้อมูลขนาดพื้นที่แล้ว ทีมงานจะนำมาสรุป และทำใบเสนอราคาค่าออกแบบที่เหมาะสม และคุ้มค่าสำหรับลูกค้า ให้ลูกค้าพิจารณาต่อไป

(*ในขั้นตอนนี้หากลูกค้ามีธุระสามารถกลับก่อนได้ ทีมงานจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าทางไลน์กลุ่ม)

ในการะบวนการ Survey ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง

bottom of page