top of page

โปรแกรมคำนวณงบประมาณ ค่าออกแบบตกแต่ง

   เพื่อให้ทราบงบประมาณค่าออกแบบตกแต่งเบื้องต้น เป็นเรตช่วงราคาให้ท่าทราบเพื่อพิจารณา และเตรียมงบประมาณก่อนค่อยตัดสินใจก่อนเข้าใช้บริการ

ass_estimate 01.png

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินงบประมาณค่าออกแบบตกแต่งภายใน เบื้องต้น!

ass_estimate 02.png

*ราคาค่าตกแต่งครอบคลุมประเภทงานดังนี้ !

1 งานฝ้า_2x.png
2 งานบิ้ว_2x.png
3 งานป้ายโลโก้_2x.png
4 งานไฟฟ้า_2x.png
5 งานผนัง_2x.png
6 งานกระจก_2x.png
7 งานประปา_2x.png
8 งานพื้น_2x.png

หมายเหตุ
1.ราคาจากการประเมิณเป็นการประเมิณเบื้องต้นจากประสบการณ์ทำงานของบริษัทเท่านั้น อาจมีการคาดเคลื่อนจากราคาจริงเนื่องจากปัจจัยต่างๆได้ 
2.ราคาจากการประเมิณดังกล่าวไม่ใช่ราคาในการจ้างงานจริง 
3.สามารถประเมิณงบได้เมื่อมีข้อมูลครบเท่านั้น

*ผลการคำนวณค่าออกแบบตกแต่ง

🕒 ระยะเวลาในการออกแบบตกแต่ง

ราคาค่าออกแบบ

-

ราคาค่าตกแต่ง

-

ออกแบบ

-

 ตกแต่ง

-

แองเคอ 1

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

bottom of page