top of page
ผลงานออกแบบคลินิกเฉพาะทาง
CN คุณวิทย์ เดอะฯ -กทม
cnr03 - คุณน้ำผึ้ง
สรุปแบบ3D_๒๐๑๐๑๓_7
สรุปแบบ3D_๒๐๑๐๑๓_8
สรุปแบบ3D_๒๐๑๐๑๓_6
สรุปแบบ3D_๒๐๑๐๑๓_5
สรุปแบบ3D_๒๐๑๐๑๓_4
สรุปแบบ3D_๒๐๑๐๑๓_3
สรุปแบบ3D_๒๐๑๐๑๓_2
cnr02
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_0
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_2
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_8
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_9
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_6
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_7
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_1
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_3
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_5
แบบ3D ครั้งที่3_๒๐๐๙๒๒_4
cnr01
พื้นที่ต้อนรับพัอคอยแบบที่1
ห้องตรวจ
ห้องเก็บยา
พื้นที่โถงทางเดิน
พื้นที่หน้าห้องตรวจ
bottom of page